Dofinansowanie

 pompy ciepła 

Czyste Powietrze

to rządowy ogólnopolski program wsparcia finansowego przy inwestycji polegającej na montażu nowego źródła ciepła w nowo budowanych lub termomodernizacji i wymianie źródła ciepła w budynkach oddanych do użytku. Celem programu jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfer.

Program jest skierowanydo właścicieli domów jednorodzinnych(budynki istniejące) lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy domu, pod warunkiem że nie został zgłoszony do użytkowania do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie (budynki nowobudowane). 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny to budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

 

W przypadku, gdy w jednorodzinnym budynku mieszkalnym, prowadzona jest działalność gospodarcza, wysokość kosztów kwalifikowanych jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. Na użytek niniejszego programu przyjmuje się, że powierzchnia na której prowadzona jest ta działalność stanowi powierzchnię lokalu użytkowego.

JAK UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

 

  1. Należy założyć i aktywować konto na Portalu beneficjenta, na stronie odpowiedniego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  2. Należy przygotować dane potrzebne do wypełnienia wniosku, korzystając z załączonej listy sprawdzającej

  3. Należy wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami. Zobacz jak wygląda przykładowo uzupełniony wniosek.

  4. Po pozytywnej weryfikacji wniosku należy podpisać umowę o dofinansowanie.

  5. Po zakończonej inwestycji (lub jednego z etapów inwestycji) należy złożyć wniosek o płatność.

  6. Po pozytywnej weryfikacji przez WFOŚiGW zakończenia inwestycji można rozliczyć inwestycję.

Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wykaz placówek WFOŚiGW) w trybie ciągłym od 19 września 2018 r. od godz. 8.00. do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00. Dotacja i pożyczka mogą być wypłacane zarówno po zrealizowaniu etapu, jak i całości przedsięwzięcia. Środki mogą być przekazane po zakupie, dostawie i montażu urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych na rachunek bankowy wykonawcy, a jeżeli dowody księgowe zostały przez Beneficjenta opłacone – na jego rachunek bankowy.

 

UWAGA! 

Na podstawie zmian w regulaminie programu z dnia 29.07.2019r. umożliwiono gminom udział w procesie wdrażania programu. Będą one przyjmować wnioski o dofinansowanie i dokonywać ich wstępnej weryfikacji – na podstawie porozumień zawartych z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zmiana ta wprowadzona została, aby ułatwić dostęp potencjalnym wnioskodawcom do programu i usprawnić proces jego wdrażania.

Przykład wypełnienia wniosku.

Na jaką kwotę można liczyć przy dofinansowaniu? 

Osoby biorące udział w programie zyskają zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny koszt, od którego będzie liczona dotacja to 53 000 złotych.

Z kolei minimalny koszt kwalifikowany do projektu wynosi 7 000 złotych.Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 000 złotych, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki.

Wysokość dofinansowania w zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym waha się od 15 do 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

WNIOSKODAWCY, KTÓRZY NIE MOGĄ SKORZYSTAĆ Z ULGI TERMOMODERNIZACYJNEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI WNIOSKODAWCY, KTÓRYCH DOCHODY NIE PODLEGAJĄ OPODATKOWANIU ORAZ WNIOSKODAWCÓW KORZYSTAJĄCYCH Z DOFINANSOWANIA DOTYCZĄCEGO NOWO BUDOWANYCH BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH.

Wnioskodawcy, którzy rozliczają się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem, będą mogli skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej

PRZEDSIĘWZIĘCIE MOŻE JEDNAK OBEJMOWAĆ KILKA RÓŻNYCH PRAC, A ICH JEDNOSTKOWE KOSZTY KWALIFIKOWANE NIE MOGĄ BYĆ WYŻSZE OD MAKSYMALNYCH JEDNOSTKOWYCH KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH, PRZEDSTAWIONYCH W TABELI:

BIURO

©2019 by AVM Engineering sp.z o.o. wszystkie prawa są zastrzeżone.